Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mbp.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego mbp.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.
 2. mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 3. dokumenty pochodzące z innych źródeł mogą charakteryzować się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Termin przeglądu i aktualizacji: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego mbp.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Kochańczyk , adres poczty elektronicznej sekretariat@biblioteka.gliwice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 238 25 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego mbp.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego mbp.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17

 1. Dla użytkowników Biblioteki Centralnej dostępne są 3 wejścia:
     - od ul. Zawiszy Czarnego (główne) – wejście po schodach na poziom parteru;  zamontowany jest podjazd dla wózków z małymi dziećmi
     - od ul. Kościuszki (wejście boczne) – nie jest przystosowane dla osó z niepełnosprawnością ruchową
     - od ul. Kościuszki (z tyłu budynku) - winda umożliwiająca bezkolizyjny wjazd na parter do pomieszczeń dla czytelników oraz na piętro do wypożyczalni muzycznej.
 2. Główne punkty obsługi: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci, sala konferencyjno-wystawowa, wypożyczalnia muzyczna są dostępne bez barier architektonicznych.
 3. Przejście do wypożyczalni dla dorosłych zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. W pozostałej części nie funkcjonują obszary kontroli.
 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia przeznaczone dla czytelników na parterze i piętrze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze.
 5. W budynku zastosowano ogólnodostępną windę oraz pochylnię dla wózków z małymi dziećmi.
 6. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W windzie zamontowane sa oznaczenia w alfabecie Braille'a.
 7. W sali konferencyjno-wystawowej zamontowano obwodową pętlę indukcyjną oraz stanowiskowe pętle indukcyjne przy ladach bibliotecznych do obsługi osób słabosłyszących.
 8. W budynku nie ma tłumacza języka migowe oraz możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 9. Budynek jest wyposażony w schodowe krzesło ewakuacyjne.
 10. Kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach jest możliwy poprzez:
  • pocztę elektroniczną: bc@biblioteka.gliwice.pl
  • telefonicznie: 32 231 54 05
  • SMS: 503 850 930
  • listownie na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
 11. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. W wypożyczalni muzycznej osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Placówkla w swojej ofercie posiada książki z tzw. dużą czcionką oraz duży wybór audiobooków. Do dyspozycji osób słabo widzących jest lupa elektroniczna.
 14. Osoby z dysfunkcją wzroku mają do dyspozycji stacjonarny powiększalnik tekstu oraz program IVONA do czytania tekstu zainstalowany na stanowisku komputerowym.
 15. MBP w Gliwicach oferuje usługe "Książka na telefon", z której mogą korzystać osoby starsze, niepełnosprawne bądź nie mające innej możliwości dotarcia do dbiblioteki, mieszkające na terenie miasta. Książki można zamawiać telefonicznie: 32 231 54 05. Zostaną one dostarczone do domów czytelników przez pracowników.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Biblioforum – punkt biblioteczny, ul. Lipowa 1

 1. Punkt biblioteczny usytuowany jest w Centrum Handlowym FORUM na poziomie 2+. Dla użytkowników dostępne są trzy wejścia do budynku:
 • od ul. Lipowej – pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wjazd na parking podziemny,
 • od ul. Witkiewicza – pochylnia z podjazdem dla osób na wózkach, prowadząca do głównego wejścia, drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wjazd na parking podziemny,
 • wejścia z parkingu podziemnego – drzwi otwierane automatycznie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, dojazd do wind przystosowanych osób niepełnosprawnych.
 1. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter.
 2. W budynku są trzy windy, wszystkie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda A od strony głównego wejścia umożliwia wjazd na poziom 2+. Z pozostałych wind dojeżdża się do poziomu 2 i możliwe jest przejście lub przejechanie wózkiem do windy A i dotarcie do Biblioforum bez barier architektonicznych.
 3. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na piętrzez 0 i 1 centrum handlowego.
 4. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy. W windach są oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 5. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 6. Kontakt z BIblioforum jest możliwy poprzez:
 7. Do budynku i Biblioforum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

____________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od pl. Inwalidów Wojennych.
 2. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji, a Czytelnia Prasy i sala wystawowo-konferencyjna - na drugiej. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na każdym z pięter są niedostępne.
 3. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 5. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 6. Kontakt z Filią nr 1 jest możliwy poprzez:
 7. Przed budynkiem po przeciwnej stronie ulicy znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników Filii nr 1 można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 5, ul. Perkoza 12

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach usytuowane od strony ul. Czapli.
 2. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji.
 3. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 5. W wypożyczalni dla dorosłych zamontowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 6. Kontakt z Filią nr 5 jest możliwy poprzez:
 7. Przed budynkiem przy ul. Perkoza (od strony wejścia dla Spółdzielni Mieszkaniowej) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 6, ul. Perłowa 17

 1. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście z wysokim stopniem od ul. Perłowej.
 2. Wypożyczalnia usytuowana jest na parterze, niedostępnym dla osób na wózkach. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczenia.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 6 jest możliwy poprzez:
 6. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 7, ul. Junaków 4

 1. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Junaków. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem .
 2. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 7 jest możliwy poprzez:
 6. W pobliżu budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 9, ul. Czwartaków 18

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji.
 2. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 9 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na parterze.
 2. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 11 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach z użyciem schodołazu, który obsługuje pracownik. Obsługa na żądanie za pomocą dzwonka. Pochylnia dostępna od strony wejścia do żłobka. 
 2. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są niedostępne.  W lokalu jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 1 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 15, ul. Piastowska 3

 1. Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy.
 2. Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie pomieszczenia wypożyczalni i czytelni.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 15 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2

 1. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Przedwiośnie.  Zamontowana jest pochylnia z podjazdem.
 2. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 16 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a

 1. Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy.
 2. Dla osób na wózkach są dostępne wszystkie pomieszczenia wypożyczalni i czytelni.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W wypożyczalni dla dorosłych zamontowno pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 17 jest możliwy poprzez:
 6. W pobliżu budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2

 1. Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy.
 2. Dla osób na wózkach  dostępne są tylko pomieszczenia wypożyczalni usytuowane na parterze, brak możliwości wejścia na antresolę.  Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 20 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 21, ul. Syriusza 30

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach z użyciem schodołazu, który obsługuje pracownik. Obsługa możliwa po uprzednim umówieniu się z pracownikiem, tel. 32 238 10 05 lub e-mail: filia21@biblioteka.gliwice.pl.
 2. Dla osób na wózkach korytarze i pomieszczenia są dostępne.  W lokalu jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 21 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 22, ul. Spacerowa 6

 1. Dla czytelników dostępne jest jedno wejście po schodach od ul. Plonowej. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem.
 2. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 22 jest możliwy poprzez:
 6. W pobliżu budynku znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 23, ul. Sopocka 2

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na  wysokim parterze.
 2. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 23 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 24, ul. Architektów 109

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na wysokim parterze.
 2. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 24 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 25, pl. Jaśminu 20

 1. Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na wysokim parterze.
 2. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. 
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 25 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

________________________________________
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Filia nr 30, ul. Partyzantów 25

 1. Dla użytkowników dostępne jest jedno wejście  bezpośrednio z poziomu ulicy Przyszowskiej.
 2. Dla osób na wózkach  dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia wypożyczalni. Dostępna jest  toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 3. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 4. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
 5. Kontakt z Filią nr 30 jest możliwy poprzez:
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do lokalu i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach - Izabela Kochańczyk
ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
tel.: 32 238 25 10
e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl


RAPORTY O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEJ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH ORAZ JEJ FILII:

 1. Biblioteka Centralna (w tym Biblioforum - punkt biblioteczny)
 2. Filia nr 1
 3. Filia nr 5
 4. Filia nr 6
 5. Filia nr 7
 6. Filia nr 9
 7. Filia nr 11
 8. Filia nr 13
 9. Filia nr 15
 10. Filia nr 16
 11. Filia nr 17
 12. Filia nr 20
 13. Filia nr 21
 14. Filia nr 22
 15. Filia nr 23
 16. Ffilia nr 24
 17. Filia nr 25
 18. Filia nr 30
Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęMiejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćdyrektor jednostki
Data wytworzenia informacji2020-06-04 16:32:35
Informację wprowadził do BIPIzabela Kochańczyk
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-04 16:32:35
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:26:39
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:26:51
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 08:26:52
4nowaIzabela Kochańczyk2020-09-17 06:25:46
5nowaIzabela Kochańczyk2020-09-17 06:36:37
6nowaIzabela Kochańczyk2020-09-17 06:36:53
7aktualizacjaIzabela Kochańczyk2021-03-24 12:07:33
8aktualizacjaIzabela Kochańczyk2021-03-24 12:08:13
9aktualizacjaIzabela Kochańczyk2021-03-24 12:11:28
10aktualizacjaIzabela Kochańczyk2021-07-22 11:42:51
11aktualizacjaIzabela Kochańczyk2021-07-22 11:43:13
12aktualizacjaIzabela Kochańczyk2022-03-18 09:12:42
13aktualizacjaIzabela Kochańczyk2023-03-28 09:12:11
14aktualizacjaIzabela Kochańczyk2024-03-26 11:12:59