1/MBP/18/ZP
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17 z przeznaczeniem na centrum wystawowo- konferencyjne 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
19-10-2018 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
 unieważnienie postępowania
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
  16-11-2018 r.
Nr zawartej umowy:
Wybrany wykonawca (nazwa):
Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
16-11-2018 nr ogłoszenia 500274095-N-2018
Wartość zawartej umowy
netto:
brutto: 
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)

  
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostaje uniewaznione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ponieważ oferta z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.11.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły
dwie oferty: - oferta nr 1 z ceną brutto: 2005719,91 zł, - oferta nr 2 z ceną brutto: 1919373,52 zł. Oferta
z najniższą ceną została złożona przez Semper Plus s.c. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś z Gliwic (cena brutto:
1919373,52 zł). Natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosi 1456253,46 zł brutto.