oznaczenie sprawy: 1/MBP/18/ZP

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17 z przeznaczeniem na centrum wystawowo- konferencyjne"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
W imieniu Zamawiającego informuję, że niniejsze postępowanie zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
Uzasadnienie prawne: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 02.11.2018 r. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty: - oferta nr 1 z ceną brutto: 2005719,91 zł, - oferta nr 2 z ceną brutto: 1919373,52 zł. Oferta z najniższą ceną została złożona przez Semper Plus s.c. Krzysztof Hadaś, Beata Hadaś z Gliwic (cena brutto: 1919373,52 zł). Natomiast kwota, jaka Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1456253,46 zł brutto.

 

 


Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

16-11-2018 r. Kamila Wroniszewska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Zastępca Dyrektora Jednostki

16-11-2018 r. Izabela Kochańczyk

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)