ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: 1/MBP/18/ZP 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 "Modernizacja pomieszczeń w Bibliotece Centralnej w Gliwicach przy ul. Kościuszki 17 z przeznaczeniem na centrum wystawowo- konferencyjne."

1. Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2. Deklaruję(my) na wykonany przedmiot zamówienia gwarancję i rękojmię w  zakresie (min. 2 lata): ................... lat. 3. Deklaruję(my) na  przedmiot zamówienia czas realizacji całości zamówienia w okresie ………….dni 4.Kryterium w zakresie "Doświadczenie zawodowe kierownika budowy": Imię i nazwisko kierownika budowy....................................... . (Należy wymienić roboty remontowo-budowlane wykonane na terenie czynnych obiektów użyteczności publicznej wg PKOB klasy 1261, 1262 lub 1263 o wartości niemniejszej od 1 000 000,00 zł brutto każdej z wykonanych robót) oty, ( ) w sposób możliwy do identyfikacji tj.: 1. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. 2. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. 3. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. 4. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. 5. Nazwa obiektu....................................................................................................... adres ..................................................................................................................... Obiekt jest obiektem użyteczności publicznej TAK/NIE* Obiekt w czasie pełnienia funkcji kierownika budowy był ................................ (wpisać czynny/nieczynny)*. *niepotrzebne skreślić

Akceptuję(emy) termin gwarancji określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.
Akceptuję(emy) termin rękojmi określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy

  z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ..................................................
                                                                                                                                       (należy wpisać TAK lub NIE)
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;
 • oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca nie składa oświadczenia o tej treści (należy usunąć treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

 

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej