2/MBP/17/ZP
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Roboty remontowo - budowlane w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach  
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
01-08-2017 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 23-08-2017 r.
Nr zawartej umowy:
2/MBP/17/ZP
Wybrany wykonawca (nazwa):

PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK OGRODOWA 19, 44-120 PYSKOWICE

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
29-08-2017 nr ogłoszenia 500019908
Wartość zawartej umowy
netto:
159 185,92 zł
brutto: 
195 798,68 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)