oznaczenie sprawy: 2/MBP/17/ZP

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Roboty remontowo - budowlane w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach "

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK
OGRODOWA 19, 44-120 PYSKOWICE z ceną 195 798,68 zł.
 
Uzasadnienie:
Oferta spełnia kryteria i warunki określone w SIWZ.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
czas realizacji
Liczba pkt
w kryterium
okres gwarancji i rękojmi
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy
Łączna
punktacja

1.
PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK
OGRODOWA 19,
44-120 PYSKOWICE
60,00
20,00
7,50
10,00
97,50


Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

17-08-2017 r. Kamila Wroniszewska
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

17-08-2017 r. Bogna Dobrakowska

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)