oznaczenie sprawy 2/MBP/17/ZP
 
Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 204 172,17 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Roboty remontowo - budowlane w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
PPUH FRETPOL ALFRED PODOLAK
OGRODOWA 19  44-120 PYSKOWICE
195 798,68 
20 dni roboczych
3 lata
przelewem na konto Wykonawcy - faktury częściowe 21 dni, faktura końcowa 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego

Kamila Wroniszewska
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)