Miejska Biblioteka Publiczna  
 
 
2/MBP/17/ZP Gliwice,  03-08-2017 r.
  nr kor.

 
Dotyczy: Roboty remontowo - budowlane w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach


Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:
 

Rozdział 17 SIWZ. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

było:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-08-15, godzina: 09:00,

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-16, godzina: 09:00,

Rozdział 16 SIWZ. Opis sposobu przygotowania oferty

było:

oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Roboty remontowo - budowlane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach
Nie otwierać przed 15-08-2017 r. godz. 09:15 "

Powinno być:

przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
Roboty remontowo - budowlane w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach
Nie otwierać przed 16-08-2017 r. godz. 09:15 "

Zmianie ulega również załącznik nr 2 do SIWZ - oferta oraz

uzyskuje brzmienie jak załącznik do niniejszej korespondencji.
 

 
     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16-08-2017 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - pokój 19, poziom 0 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, ul. Kościuszki 17 w dniu 16-08-2017 r. o godz. 09:15.
 
  Z poważaniem

Bogna Dobrakowska

Dyrektor Jednostki
Kopia aa.
 
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-100 Gliwice


tel. +48 32 238 25 10
fax +48 32 238 25 10
sekretariat@biblioteka.gliwice.pl