ZAŁĄCZNIK NR   2
Oznaczenie sprawy: 2/MBP/17/ZP 
 

______________________________________________________________
(nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(siedziba albo adres prowadzenia działalności)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(tel./faks, e-mail)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 Roboty remontowo - budowlane w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

 

CENA NETTO
(A)

WARTOŚĆ VAT
(B)

CENA BRUTTO
(C)

ŁĄCZNIE      


(cena brutto słownie:

..................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

Oferuje(emy) realizacje przedmiotu zamówienia w ciągu................dni, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2017 r. - zgodnie z załączonym harmonogramem

Oferuję(emy) na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję i rękojmię w okresie ................... miesięcy(minimum 24 miesiące)

Kryterium w zakresie "Doświadczenie zawodowe kierownika budowy":
- posiadanie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi na terenie czynnego obiektu użyteczności publicznej


imię i nazwisko kierownika budowy.......................................

Należy wymienić i opisać obiekty wskazane do kryterium w sposób możliwy do identyfikacji:


1.----------------------------

 

2.----------------------------

 

3.----------------------------

 

4.----------------------------

 

5.----------------------------


Podstawą naliczenia punktów w kryterium "doświadczenie kierownika budowy" będą referencje lub inne inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane zawierające informacje potwierdzające należyte ich wykonanie, rodzaj obiektu, przedmiot kierowanych robót, informację czy roboty wykonywane były w czynnym obiekcie. Brak którejkolwiek z wyżej wymienionych informacji będzie skutkowało nieprzyznaniem punktów za daną usługę. Dokumenty na podstawie, których zostaną przyznane punkty w kryterium nie podlegają uzupełnieniu.

 

Referencje lub inne dokumenty POWINNY zostać złożone razem z ofertą.

Oświadczam(y), że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6, został przeze mnie (przez nas) zaakceptowany i zobowiązuję(emy) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważam(y) się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;

Podwykonawcy

 • Zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

Nazwa firmy podwykonawcy Opis części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcy
 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznałem(liśmy) się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi niniejszego postępowania i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem(liśmy) wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczam(y), że jestem(śmy) małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy

  z dnia 4 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ..................................................
                                                                                                                                       (należy wpisać TAK lub NIE)
 • oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia jako wykonawca;
Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej