Oznaczenie sprawy: 2/MBP/17/ZP
 
Miejska Biblioteka Publiczna
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Roboty remontowo - budowlane w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561591-N - 2017

Data: 01.08.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny 000280979, ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 238 25 10, e-mail sekretariat@biblioteka.gliwice.pl, faks 32 238 25 10.
Adres strony internetowej (url): www.biblioteka.gliwice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-15, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-16, godzina: 09:00,

 

 

Kierownik działu Administracyjno - Gospodarczego
 
03-08-2017 r.  Kamila Wroniszewska
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
03-08-2017 r.  Bogna Dobrakowska
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej