1/MBP/17/ZP
METRYKA ZAMÓWIENIA
 
Nazwa zamówienia:
Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej 
Nazwa i nr części zamówienia:
(dla postępowań z ofertami częściowymi)                      
zamówienie podstawowe
Nr PZPU:      
Zamawiający:  Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Tryb: przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Wartość stanowiąca podstawę wyboru trybu:
przekracza kwotę od której stosuje się ustawę pzp, a jest mniejsza od kwot określonych na podstawie art.11 ust 8 pzp  
Data wszczęcia postępowania:
14-06-2017 r.
Rozstrzygnięcie postępowania (części):
zawarcie umowy
Data zawarcia umowy lub unieważnienia postępowania:
 10-07-2017 r.
Nr zawartej umowy:
1/MBP/17/ZP
Wybrany wykonawca (nazwa):

INTERHALL MILOWICKA 1F, 40-312 KATOWICE

Data zamieszczenia i numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
10-07-2017 nr ogłoszenia 106101-2017
Wartość zawartej umowy
netto:
443 035,78 zł
brutto: 
544 934,01 zł
Informacje z art. 181 ust. 1 ustawy PZP:
             liczba para-protestów ogółem:     0
Odwołania:
             liczba odwołań ogółem:        0
Skargi do sądu:
             liczba skarg ogółem:             0
 
     
……………………………………………..
 
(osoba sporządzająca)