oznaczenie sprawy: 1/MBP/17/ZP

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
zawiadamia o wynikach postępowania

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

"Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej"

 

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano:

InterHall Sp. z o. o.
Milowicka 1F, 40-312 Katowice z ceną 544 934,01 zł.
 
Uzasadnienie:
oferta spełnia kryteria i warunki określone w siwz.
 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy  
Liczba pkt
w kryterium cena
Liczba pkt
w kryterium
czas realizacji
Liczba pkt
w kryterium
gwarancja i rękojmia
Liczba pkt
w kryterium
doświadczenie zawodowe kierownika budowy
Łączna
punktacja

1.
InterHall Sp. z o. o.
Milowicka 1F,
40-312 Katowice
60,00
20,00
7,50
10,00
97,50


specjalista ds. administracji

28-06-2017 r. Dorota Wenglarczyk
________________________________________
(data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie)


Dyrektor Jednostki

28-06-2017 r. Bogna Dobrakowska

________________________________________
(data i podpis osoby zatwierdzającej ogłoszenie)