oznaczenie sprawy 1/MBP/17/ZP
 
Zamawiający:

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach  
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi 543 875,13 zł brutto.

Zbiorcze zestawienie ofert:
Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej


Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
cena
Termin wykonania zamówienia
Okres gwarancji
Warunki płatności
 1
InterHall Sp. z o. o.
Milowicka 1F  40-312 Katowice
544 934,01 
29 dni roboczych
3 lata
przelew faktury częściowe 21 dni, faktura końcowa 30 dni

Dorota Wenglarczyk
................................................................................
(osoba sporządzająca zestawienie)