Oznaczenie sprawy: 1/MBP/17/ZP
nr kor.:
Miejska Biblioteka Publiczna
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej

Ogłoszenie nr 533329-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach: Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalnosci bibliotecznej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 000280979, ul. Kościuszki 17 , 44-100 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 238-25-62, , e-mail administracja@biblioteka.gliwice.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.biblioteka.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_jednostek_miejskich

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
formie pisemnej
Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalnosci bibliotecznej
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z modernizacja, przebudowa parteru segmentu C w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2 na prowadzenie działalności bibliotecznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach SIWZ: - dokumentacji projektowej: Załącznik nr 1-P.01 : Przebudowa parteru segmentu C w budynku ZSO nr 14 w Gliwicach na potrzeby Filii Biblioteki Miejskiej, opracowanej przez RENSTUDIO, Szymon Rendchen części I - IV - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: Załącznik nr 1–ST.01: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty budowlane - przedmiarach robót (kosztorysy ślepe) : Załączniki nr od 1-K.01 do 1-K.04: przedmiary robót Ze względu na charakter obiektu, na terenie którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych i uwzględnienia tego faktu w harmonogramie robót oraz zaleca się dokonania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45214200-2
45212330-8
45110000-1
45453000-7
45300000-0
45111291-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Okreslenie warunku: O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia: 1. Posiada srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w wysokosci min. 500 000,00 zł brutto (słownie: piecset tysiecy 00/100) udokumentowane w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed upływem terminu składania ofert. 2. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 500 000,00 zł (słownie: piecset tysiecy zł 00/100 ) W przypadku podmiotów działajacych wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu. 3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiajacy dokona przeliczenia tej wartosci na wartosc w złotych według sredniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówien Publicznych. Jezeli w dniu ukazania sie ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o srednim kursie walut, Zamawiajacy dokona odpowiednich przeliczen wg sredniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oswiadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Okreslenie warunku: 1. Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlane i prawidłowo ukonczył realizacje co najmniej: 1.1. trzech robót budowlanych wykonanych na ternie czynnych placówek oswiatowych zgodnie z klasyfikacja PKOB 1263 o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00 zł brutto zł (piecset tysiecy zł 00/100) kazdej z wykonanych robót. 1.2. jednej roboty budowlanej wykonanej na terenie czynnego obiektu zgodnie z klasyfikacja PKOB 1262 o wartosci kazdej z wykonanych robót nie mniejszej niz 500 000,00 zł brutto ( piecset tysiecy zł 00/100). W przypadku podmiotów działajacych wspólnie doswiadczenie podlega sumowaniu. O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, 2. O zamówienie moga ubiegac sie wykonawcy, którzy dysponuja lub beda dysponowac co najmniej: 2.1. jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika budowy, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen i co najmniej 10-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosci oraz posiada doswiadczenie w kierowaniu minimum trzech robót budowlanych na terenie czynnych placówek oswiatowych o wartosci min. 500 000,00 zł brutto 2.2. jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika robót branzy sanitarnej, posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i co najmniej 5-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosci; 2.3. jedna osoba, która przy realizacji zamówienia bedzie pełniła funkcje kierownika robót branzy elektrycznej, posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i rzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i posiada co najmniej 5-letnie doswiadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnosci; 3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy to w tym okresie, posiadał przecietne zatrudnienie min. 10 pracowników w każdym roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
2) Wykaz dokumentów i oswiadczen, które wykonawca składa w postepowaniu na wezwanie zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp: zaswiadczenie własciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarł porozumienie z własciwym organem podatkowym w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z opłacaniem podatków albo ze zawarł porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu · zaswiadczenie własciwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca zawarł porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z własciwym organem w sprawie spłat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnosci uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnosci lub wstrzymanie w całosci wykonania decyzji własciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, · odpis z własciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłosci, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa powyzej w niniejszym punkcie, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyc, złozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego własciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny byc wystawione w terminach nie wczesniejszych niz podano powyzej. · oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), · Zamawiajacy zada od wykonawcy, który polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie 3) Wykaz dokumentów i oswiadczen, które wykonawca składa w postepowaniu na wezwanie Zamawiajacego na potwierdzenie okolicznosci, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajaca wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze złozyc wymaganych przez zamawiajacego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiajacy dopuszcza złozenie przez wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, , · dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia na sume gwarancyjna okreslona przez zamawiajacego. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze złozyc wymaganych przez zamawiajacego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiajacy dopuszcza złozenie przez wykonawce innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, , · wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o tresci ZAŁACZNIKA NR 7 do SIWZ, z załaczeniem dowodów okreslajacych czy te roboty budowlane zostały wykonane nalezycie, w szczególnosci informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukonczone, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – inne dokumenty, · oswiadczenie na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalnosci jest krótszy - w tym okresie o tresci ZAŁACZNIKA NR 9 do SIWZ, · wykaz osób, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji uprawnien i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamówienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami o tresci ZAŁACZNIKA NR 8 do SIWZ,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3: wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o tresci ZAŁACZNIKA NR 4. Wraz ze złozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawic dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia, ¨ wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezaleznie od charakteru prawnego łaczacych go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnic Zamawiajacemu, ze realizujac zamówienie, bedzie dysponował niezbednymi zasobami tych podmiotów, w szczególnosci przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiazania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁACZNIK NR 10 do SIWZ. Pisemne zobowiazanie lub inne dokumenty musza zawierac informacje dotyczace co najmniej: a) zakres dostepnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnosciach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu dotyczacych wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolnosci dotycza, ¨wykonawca wpisany do urzedowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujace spełniajace wymogi europejskich norm certyfikacji moze złozyc zaswiadczenie o wpisie do urzedowego wykazu wydane przez własciwy organ lub certyfikat wydany przez własciwa jednostke certyfikujaca kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, wskazujace na dokumenty stanowiace podstawe wpisu lub uzyskania certyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
czas realizacji 20,00
gwarancja i rękojmia 10,00
doświadczenie zawodowe kierownika budowy 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod nastepujacymi warunkami: 1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwosc dokonania zmian zawartej umowy: 1) koniecznosc zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo -finansowego z powodu: a) działania siły wyzszej, tj. wyjatkowego zdarzenia lub okolicznosci, b) wyjatkowo niesprzyjajacych warunków fizycznych badz atmosferycznych, c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, których Zamawiajacy nie mógł przewidziec w chwili zawarcia umowy, d) decyzji słuzb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego majacych wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, koniecznosc wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), e) wystapienia zamówien dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówien publicznych, niezbednych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczególnosci wstrzymanie robót przez Zamawiajacego, h) zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania robót niezwiazanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególnosci istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, k) koniecznosci uzyskania zgody na odstepstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z pózn. zm. (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystapienia w obiekcie miejsc legowych ptaków i nietoperzy. 2) rezygnacja z wykonania czesci robót - ograniczenie zakresu robót wynikajace z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiajacy rezygnuje, 3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1, w przypadku wystapienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastepstwie osoby spełniajacej warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: "Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalnosci bibliotecznej" (oznaczenie sprawy:1/MBP/17/ZP), b) zmiany przedstawicieli Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego, 4) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawce, pomimo, ze w ofercie opracowanej na potrzeby postepowania prowadzonego pod nazwa: "Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcacych nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalnosci bibliotecznej" (oznaczenie sprawy: 1/MBP/17/ZP), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystapienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, 5) zawieszenie przez Zamawiajacego wykonania czesci lub całosci robót na czas trwania przeszkody w przypadku: a) wystapienia koniecznosci wykonania robót niezwiazanych bezposrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jezeli nowe rozwiazania beda korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakosciowych. 7) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Urzedu moze nastapic w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji w Urzedzie, 8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy bedzie miec dostep do zbioru/ zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urzad, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporzadzona odrebna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajaca postanowienia odnoszace sie do udostepniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych Zamawiajacego. 3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyc do Zamawiajacego w terminie nie pózniej niz 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiajacy moze pozostawic wniosek bez biegu. 4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 5. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 


 

 
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego MBP w Gliwicach
 
14-06-2017 r.  Kamila Wroniszewska
__________________________________
data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie
      
Dyrektor Jednostki
 
14-06-2017 r.  Bogna Dobrakowska
__________________________________
data i podpis osoby upoważnionej