ZAŁĄCZNIK NR 9
 
Oznaczenie sprawy: 1/MBP/17/ZP
 

 

______________________________________________________________
nazwa (firma) wykonawcy

______________________________________________________________


______________________________________________________________
adres wykonawcy

 

dotyczy postępowania: Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej 

INFORMACJA NA TEMAT PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT  

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wymagana jest w celu potwierdzenia warunku określonego w pkt ...specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że przeciętna liczba zatrudnionych pracowników  w okresie ostatnich ........ lat wyniosła ............................................. osób.


 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej