Gliwice, 12-06-2017 r.
Oznaczenie sprawy: 1/MBP/17/ZP
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  PONIŻEJ 5 225 000 euro
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej
 
1. Zamawiający - nazwa i adres

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 17, 44-100 Gliwice
e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl
tel. +48 32/238-25-10
 
2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".
 
3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.00.00.00-7 - nazwa: Roboty budowlane
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.21.42.00-2 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
kod CPV: 45.21.23.30-8 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie bibliotek
kod CPV: 45.11.00.00-1 - nazwa: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
kod CPV: 45.40.00.00-1 - nazwa: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
kod CPV: 45.45.30.00-7 - nazwa: Roboty remontowe i renowacyjne
kod CPV: 45.30.00.00-0 - nazwa: Roboty instalacyjne w budynkach
kod CPV: 45.11.12.91-4 - nazwa: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

3) opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęte są roboty budowlane związane z modernizacją, przebudową parteru segmentu C w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2 na prowadzenie działalności bibliotecznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach SIWZ:
- dokumentacji projektowej:
Załącznik nr 1-P.01 : Przebudowa parteru segmentu C w budynku ZSO nr 14 w Gliwicach na potrzeby Filii Biblioteki Miejskiej, opracowanej przez RENSTUDIO, Szymon Rendchen części I - IV
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót: Załącznik nr 1–ST.01: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - roboty budowlane
- przedmiarach robót (kosztorysy ślepe) :
Załączniki nr od 1-K.01 do 1-K.04: przedmiary robót

Ze względu na charakter obiektu, na terenie którego będą prowadzone roboty remontowo-budowlane Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach oświatowych i uwzględnienia tego faktu w harmonogramie robót oraz zaleca się dokonania wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na etapie przygotowywania oferty.

Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu ochrony mienia Zamawiającego.

Uwaga:
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na materiały i urządzenia z podaniem producenta należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm a zwłaszcza art. 29 do 31).
Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.           

 

Wymagany okres gwarancji: Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji na okres min. 2 lata, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Wymagany termin rękojmi min. 2 lata od dnia końcowego odbioru robót. Termin rękojmi musi być równy terminowi gwarancji.
Deklarowany okres gwarancji przez wykonawcę powinien obejmować całość robót w tym zabudowywane urządzenia i sprzęt.
 


Wymagany termin gwarancji: min 2 lata,
Wymagany termin rękojmi: min 2 lata.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia

 

1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 z pózn. zm.), aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia tj.:

- pracownicy pełniący funkcje kierownika budowy i inne pełniące nadzór na budowie

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Wykonawca lub podwykonawca zatrudni osoby
wykonujące czynności wymienione powyżej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce inne osoby.
Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, a jeśli strony nie ustala inaczej - w terminie 5 dni roboczych od przekazania zawiadomienia,
przedstawić Zamawiającemu, wykaz osób zatrudnionych na umowę o prace.

 
5. Oferty częściowe

1) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych,
 
6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp,

7. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: do 31-08.2017 r.
Terminem zakończenia przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej, jest dzień pisemnego zgłoszenia przez
Wykonawce do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Do pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawce załącza się:
a) kopie wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru (uwaga: inspektor nadzoru dokonuje potwierdzenia w terminie do 3 dni roboczych od daty powiadomienia go o dokonaniu przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych w dzienniku budowy wpisu o zakończeniu robót budowlanych),
b) protokół przekazania do sprawdzenia inspektorowi nadzoru dokumentacji powykonawczej,
c) kopie zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych
Brak któregokolwiek z w/w załączników do pisemnego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych stanowi
o bezskuteczności zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
d) decyzje właściwego organu nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie.,
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia:
1. Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min.
500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy 00/100) udokumentowane w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100 )
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.
3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji
o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.


3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej:
1.1. trzech robót budowlanych wykonanych na ternie czynnych placówek oświatowych zgodnie z klasyfikacją PKOB 1263 o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto zł (pięćset tysięcy zł 00/100) każdej z wykonanych robót.
1.2. jednej roboty budowlanej wykonanej na terenie czynnego obiektu zgodnie z  klasyfikacją PKOB 1262 o wartości każdej z wykonanych robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto ( pięćset tysięcy zł 00/100).
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia,
2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować co najmniej:
2.1. jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 10-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności oraz posiada doświadczenie w kierowaniu minimum trzech robót budowlanych na terenie czynnych placówek oświatowych o wartości min. 500 000,00 zł brutto
2.2. jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
2.3. jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i rządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;

3. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, posiadał przeciętne zatrudnienie min. 10 pracowników w każdym roku.


 

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5
 
1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
 
11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne


1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji zamieszcza informacje o tych podmiotach w powyższym oświadczeniu.

  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

 • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
 • oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716),
 • Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

  3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

 • informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,
 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ,
 • wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do SIWZ,

  4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

  • wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
   a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
   b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,
  • wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.
12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
 
1) komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej"
3) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
 • Pani Kamila Wroniszewska - Miejska Biblioteka Publiczna, 
  tel. +48 32/238-25-62, fax +48 32/238-25-62, pok. 206, piętro I
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 09:00 do 13:00,
2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
 • Pani Dorota Wenglarczyk - Miejska Biblioteka Publiczna, 
  tel. +48 32/238-25-62, fax +48 32/238-25-62, pok. 206, piętro I
  godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz.09:00 do 13:00,
14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
15. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 30 dni.

16. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) wypełniony formularz cenowy - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ,
b) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy

c) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale,
8) dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą,
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa musi wykazać, że:
 • informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą,
 • nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
 • podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,
11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa o treści ZAŁĄCZNIKA NR 11 do SIWZ, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,
14) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą: 
Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej

Nie otwierać przed 28-06-2017 r. godz. 09:15 "

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 28-06-2017 r. do godz. 09:00  Miejsce składania: w sekretariacie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, pokój 200, I pietro W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28-06-2017 r. o godz. 09:15  . Miejsce otwarcia: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kosciuszki 17, 44-100 Gliwice, pokój 19, poziom 0 .
 
18. Opis sposobu obliczania ceny
 
1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ,
2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji,
3) obliczona przez wykonawcę ryczałtowa cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
5) przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy,
6) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
7) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

 
 
19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 
20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 
1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa
waga (znaczenie)%
sposób liczenia wg wzoru
cena  Wa=60,00
Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt
czas realizacji Wb=20,00 TW=((Tmin/Tof)xWb)x100) pkt
gwarancja i rękojmia Wc=10,00 wg opisu pkt 7 x Wc
doświadczenie zawodowe kierownika budowy Wd=10,00 wg opisu pkt 8 x Wd
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
Tw – liczba pkt w kryterium czas realizacji
Tmin- najkrótszy podanych w ofertach czas realizacji
Tof - czas realizacji badanej oferty
Wa, Wb, Wc, Wd – waga w ocenianym kryterium
2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.
6) w kryterium czas realizacji zamówienia w trakcie badania oferty zostanie przyjęty czas realizacji podany przez Wykonawcę w ofercie na podstawie opracowanego harmonogramu w formie tabelarycznej, umożliwiającego określenie czasu trwania realizacji w dniach poszczególnych etapów zamówienia.
7) w kryterium gwarancja i rękojmi w trakcie badania oferty zamawiający przyzna 25 punktów za każdy rok udzielanej gwarancji. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi 100.
8) w kryterium doświadczenie zawodowe kierownika budowy Wykonawca otrzyma 20 pkt za każdy wykazaną budowę. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.

 
21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
1) z wykonawca, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów
działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
Wykonawca, którego oferta została wybrana, po wyborze oferty - w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego - przedłoży;
- zawarta na czas obowiązywania niniejszej umowy, umowę (lub umowy) ubezpieczenia odpowiedzialności
związanej z realizacja przedmiotowej umowy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmująca swym zakresem co najmniej szkody
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy,
na kwotę ubezpieczenia nie niższa niż 500 000,00 zł słownie: (pięćset tysięcy zł 00/100).
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osób wskazanych w ofercie wraz
z aktualnym zaświadczeniem właściwej izby samorządu zawodowego, a w przypadku osób, które uzyskały
uprawnienia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej wraz z uzyskaniem uprawnień przez właściwy organ,
zgodnie z ustawa z dnia 18.03.2008r.o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. , poz. 65).
- szczegółowy kosztorys ofertowy, zgodny z formularzem cenowym.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 
1) zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .
 
23. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ.

 
24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo - rzeczowo -finansowego z powodu:
a) działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności,
b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych,
c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych),
e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
f) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
g) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
h) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
i) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji,
j) skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy,
k) konieczności uzyskania zgody na odstępstwo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od przepisów zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm. (decyzji derogacyjnej) w wyniku wystąpienia w obiekcie miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy.
2) rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje,
3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku:
a) zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w  jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej" (oznaczenie sprawy:1/MBP/17/ZP),
b) zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego,
4) zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: "Adaptacja lokalu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach na prowadzenie działalności bibliotecznej" (oznaczenie sprawy: 1/MBP/17/ZP), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,
5) zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku:
a) wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,
b) braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
6) zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych.
7) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie,
8) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do zbioru/ zbiorów danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego.
3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu.
4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
5. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


 
25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy pzp.
 
26. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 2 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3) ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 5 - formularz cenowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wzór umowy,
6) ZAŁĄCZNIK NR 1 - dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz robót budowlanych,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz osób,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników
10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,

 
 
 
.............................................................
(data i podpis osoby upoważnionej)