ZAŁĄCZNIK NR 5
Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013

 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawców w przypadku konsorcjum)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy/wykonawców)

 
SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania
DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH
Lp. Marka i typ Parametry wymagane  [wypełnia zamawiający] Parametry oferowane  [wypełnia wykonawca]
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      

 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej