ZAŁĄCZNIK NR 4
Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy lub wszystkich wykonawców w przypadku konsorcjum)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy/wykonawców)

 
FORMULARZ CENOWY

dotyczy postępowania:
DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH

Lp.
Nazwa
Parametry
Jedn. miary
Ilość/ Szacunkowa ilość zamawiana w okresie trwania umowy*
Stawka vat
Cena jednostkowa brutto
Łączna oferowana cena brutto (kol.E x kol. G)
A
B
C
D
E
F
G
H
1.
 
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
     
 
Razem
 
 
* Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości zamawianych usług/produktów mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie trwania umowy o [należy wpisać zmiany procentowe lub ilościowe], jednak łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty, jaką wykonawca zaoferuje za realizację całości zamówienia w ofercie.
UWAGA! Powyższy zapis należy usunąć w przypadku określenie sztywnych ilości zamawianych dostaw lub usług.

 

__________________________
data i miejscowość

___________________________
imię i nazwisko  

____________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej