ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013  
 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________


______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

______________________________________________________________
(NIP)


OFERTA

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
 DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GLIWICACH

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę
 

CENA NETTO


WARTOŚĆ VAT


CENA BRUTTO


ŁĄCZNIE 

     
(cena brutto słownie:

....................................................................................................................................................................................)

zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: 20 dni od daty podpisania umowy.

3. Oferujemy na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję w poniżej wskazanym zakresie:

............................................................................................................................................................................
 

Oświadczamy, że:

 • załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 • uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert; 

Podwykonawcy

 • Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

  .................................................................................................................................................................
   
  .................................................................................................................................................................

Pozostałe oświadczenia:

 • zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
 • oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;

Integralną część oferty stanowią:
 1. ................................................................................................
   
 2. ................................................................................................
   
 3. ................................................................................................
   
 4. ................................................................................................
   
 5. ................................................................................................
   
 6. ................................................................................................
   
 7. ................................................................................................
   
 8. ................................................................................................
   
 9. ...............................................................................................

 

 

__________________________
miejscowość, data

____________________________
imię i nazwisko  
_______________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej